فایل آپدیت جدید نرم افزار فرافر میلگرد به پست الکترونیک کاربران در تاریخ 1395/06/16 ارسال گردید.