قابلیتهای منحصر بفرد فرافر میلگرد در انتخاب تیرهای سازه

در این قسمت با قابلیتهای منحصر بفرد انتخاب تیرهای سازه در نرم افزار فرافر میلگرد آشنا می شوید. سهولت و دقت انتخاب تیرها، از ویژگی های منحصر بفرد این بخش از نرم افزار فرافر میلگرد می باشد.